Privacyverklaring Scandcar B.V.

Verklaring gegevensbescherming conform EU-AVG

Algemeen over het verwerken van gegevens

Omvang van de verwerking van persoons gerelateerde gegevens:

Wij verzamelen en gebruiken persoons gerelateerde gegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen van een functionele website alsmede onze content en prestaties. Het verzamelen en gebruiken van persoons gerelateerde gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt inzulke gevallen, waarin een eerdere verkrijging van een toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op basis van wettelijke voorschriften is toegestaan.

Persoonsgerelateerde gegevens worden alleen verzameld als u ons die in het kader van uw bestelling vrijwillig meedeelt. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens zonder uw toestemming uitsluitend voor het uitvoeren en afwikkelen van uw bestelling. Met de volledige afwikkeling van het contract en de volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens voorverder gebruik geblokkeerd en na afloop van de belastingtechnische- en handelsrechtelijke bewaartermijn gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens.

Afwikkeling van de betaling via aanbieder PayPal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, acceptgiro via PayPal of – indien aangeboden- “kopen op rekening” via PayPal geven wij uw betalings gegevens in het kader van de afwikkeling van de betaling door aan PayPal (Europe) S.Γ  r.l.et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (in het vervolg”PayPal”). PayPal behoudt zich bij de betalingsmethoden creditcard via PayPal, acceptgiro via PayPal of – indien aangeboden – “koop oprekening” via PayPal uit uitvoeren van een kredietwaardigheidscontrole voor. Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met het oog op de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling gebruikt PayPal in het kader van de beslissing over het accepteren van de desbetreffende betalingsmethode. De informatie over uw kredietwaardigheid kan een waarschijnlijkheidsscore bevatten (zogenaamde score-waarden). Voor zover de score-waarden invloed hebben op het resultaat van de informatie over de kredietwaardigheid, zijn die gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. In de berekening van de score-waarden zijn onder andere adresgegevensopgenomen. Meer informatie over de privacy, o.a. over de gebruikte kredietinformatie, vindt u in de verklaring gegevensbescherming van PayPal.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoons gerelateerde gegevens:

Β Voor zoverwij voor de verwerkingsprocedure van persoons gerelateerde gegeven omtoestemming van de betreffende persoon vragen, dient art. 6 alinea 1 nr. a vande basisverordening EU-gegevensbescherming (AVG) als wettelijke basis.

Bij de verwerking van persoons gerelateerde gegevens, die voor het uitvoeren van een contract, waarbij de contractpartij de betrokken persoon is, noodzakelijk is, dient art. 6 alinea 1 nr. b AVG als wettelijke basis. Dat geldt ook voor verwerkingsprocedures die voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan het contract noodzakelijk zijn. Voor zover een verwerking van persoons gerelateerde gegevens voor het voldoen aan een juridische verplichting, waar ons bedrijf aan onderworpen is, noodzakelijk is dient art. 6 alinea 1 nr. c AVG als wettelijke basis.

Voor het geval dat belangen van levensbelang van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoons gerelateerde gegevens noodzakelijk maakt, dient art. 6 alinea. 1 nr. d AVG als wettelijke basis.

Als de verwerking voor het verdedigen van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde noodzakelijk is en de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 alinea 1 nr. f AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

Het wissen van gegevens en de duur van de opslag

De persoons gerelateerde gegevens van de betrokken persoon worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Een opslag kan bovendien geschieden als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in juridische verordeningen van de EU, wetten of andere voorschriften, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Het blokkeren of wissen van de gegevens gebeurt ook dan als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er sprake is van een noodzaak voor verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

Ter beschikking stellen van de website en het aanmaken van logfiles

Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Bij ieder oproepen van onze Internetsite registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die de website oproept.

De volgende gegevens worden daarbij verzameld:

1. informatie over het type browser en de gebruikte versie;

2. het besturingssysteem van de gebruiker;

3. de internetprovider van de gebruiker;

4. het IP-adres van de gebruiker;

5. datum en tijdstip van het oproepen;

6. websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze Internetsite komt;

7. websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen.

De logfiles bevatten IP-adressen of andere gegevens, die een toeschrijving aan een gebruiker mogelijk maken. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als de link naar de website, van waaruit de gebruiker op de Internetsite komt, of de link naar de website, waarnaar de gebruiker overstapt, persoons gerelateerde gegevens bevat.

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Niet daardoor geraakt zijn de IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens, die het toeschrijven van de gegevens aan een gebruiker mogelijk maken. Van opslag van deze gegevens samen met andere persoons gerelateerde gegevens van de gebruiker is geen sprake.

Call Now Button